Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Các nguyên tắc và chính sách bảo mật này dành riêng cho các trang web do Công ty Cổ phần TVS REGZA và công ty mẹ, công ty con và chi nhánh mà nó quản lý (được gọi chung là “TVS”, “Chúng tôi” hoặc “Chúng ta”). Các nguyên tắc và chính sách bảo mật có hiệu lực kể từ ngày 30/04/2021 và áp dụng cho thông tin được TVS thu thập thông qua các trang web này và các phương tiện khác.

TVS duy trì các chính sách bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin liên lạc khỏi các hành vi xâm nhập trái phép. Theo “thông tin cá nhân”, chúng tôi có nghĩa là bất kỳ thông tin cá nhân nào có liên quan hoặc nhận dạng bạn một cách hợp lý, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và thông tin về các hoạt động (trực tuyến hoặc cách khác) được liên kết trực tiếp đến thông tin của bạn .

Cách thức và lý do TVS thu thập thông tin của bạn liên quan đến trang web

Đây là bản tóm tắt về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi:

1. Các loại Thông tin Cá nhân được Thu thập: Số nhận dạng (ví dụ: tên, e-mail, địa chỉ bưu điện và số điện thoại).

a. Nguồn thông tin cá nhân: Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi hoặc được thu thập tự động trên website.

b. Mục đích Thu thập và Sử dụng: Để tạo và thông báo cho bạn về các sản phẩm, nội dung và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; để thông báo cho bạn về các nội dung, chương trình khuyến mãi và sự kiện sắp tới; cho các mục đích thanh toán; bảo hành và dịch vụ; dự đoán và / hoặc giải quyết các vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn; và cung cấp giới thiệu đến các nhà bán lẻ của chúng tôi để theo dõi thêm về các dịch vụ hoặc sản phẩm mà Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

c. Thông tin được tiết lộ cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại: Có.

d. Danh mục Bên thứ ba (Không bao gồm Nhà cung cấp Dịch vụ) mà Thông tin Cá nhân được Chia sẻ: Không có.

2. Các loại thông tin cá nhân được thu thập: Thông tin nhân khẩu học

a. Nguồn thông tin cá nhân: Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua hoặc được trang web thu thập tự động.

b. Mục đích Thu thập và Sử dụng: Để tạo và thông báo cho bạn về các sản phẩm, nội dung và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; để thông báo cho bạn về các nội dung, chương trình khuyến mãi và sự kiện sắp tới; cho các mục đích thanh toán; bảo hành và dịch vụ; dự đoán và / hoặc giải quyết các vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn; và cung cấp giới thiệu đến các nhà bán lẻ của chúng tôi để theo dõi thêm về các dịch vụ hoặc sản phẩm mà Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

c. Thông tin được tiết lộ cho một mục đích kinh doanh hoặc thương mại: Có

d. Danh mục Bên thứ ba (Không Bao gồm Nhà cung cấp Dịch vụ) mà Thông tin Cá nhân được Chia sẻ: Nhà cung cấp theo dõi web bên thứ ba.

3. Các loại Thông tin Cá nhân được Thu thập: Thông tin vị trí địa lý.

a. Nguồn thông tin cá nhân: Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua hoặc được trang web thu thập tự động.

b. Mục đích Thu thập và Sử dụng: Để tạo và thông báo cho bạn về các sản phẩm, nội dung và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; để thông báo cho bạn về các nội dung, chương trình khuyến mãi và sự kiện sắp tới; cho các mục đích thanh toán; bảo hành và dịch vụ; dự đoán và / hoặc giải quyết các vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn; và cung cấp giới thiệu đến các nhà bán lẻ của chúng tôi để theo dõi thêm về các dịch vụ hoặc sản phẩm mà Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

c. Thông tin được tiết lộ cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại: Có.

d. Danh mục Bên thứ ba (Không Bao gồm Nhà cung cấp Dịch vụ) mà Thông tin Cá nhân được Chia sẻ: Nhà cung cấp theo dõi web bên thứ ba.

4. Các loại Thông tin Cá nhân được Thu thập: Thông tin thương mại (ví dụ: lịch sử mua hàng).

a. Nguồn thông tin cá nhân: Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua hoặc được trang web thu thập tự động.

b. Mục đích Thu thập và Sử dụng: Để tạo và thông báo cho bạn về các sản phẩm, nội dung và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; để thông báo cho bạn về các nội dung, chương trình khuyến mãi và sự kiện sắp tới; cho các mục đích thanh toán; bảo hành và dịch vụ; dự đoán và / hoặc giải quyết các vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn; và cung cấp giới thiệu đến các nhà bán lẻ của chúng tôi để theo dõi thêm về các dịch vụ hoặc sản phẩm mà Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

c. Thông tin được tiết lộ cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại: Có.

d. Danh mục Bên thứ ba (Không bao gồm Nhà cung cấp Dịch vụ) mà Thông tin Cá nhân được Chia sẻ: Không có.

5. Các loại Thông tin Cá nhân được Thu thập: Hoạt động duyệt web, thông tin thiết bị và chi tiết sử dụng.

a. Nguồn thông tin cá nhân: Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua hoặc được trang web thu thập tự động.

b. Mục đích Thu thập và Sử dụng: Để tạo và thông báo cho bạn về các sản phẩm, nội dung và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; để thông báo cho bạn về các nội dung, chương trình khuyến mãi và sự kiện sắp tới; cho các mục đích thanh toán; bảo hành và dịch vụ; dự đoán và / hoặc giải quyết các vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn; và cung cấp giới thiệu đến các nhà bán lẻ của chúng tôi để theo dõi thêm về các dịch vụ hoặc sản phẩm mà Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

c. Thông tin được tiết lộ cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại: Có.

Tại một số thời điểm nhất định, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân từ bạn để hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc khi đưa ra nhận xét hoặc phản hồi trên trang web. Các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân hạn chế để đảm bảo chúng tôi có thể hoàn thành yêu cầu của bạn và trả lời phù hợp. Mọi thông tin thu thập được từ các biểu mẫu này sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích được chỉ định trừ khi có đề cập khác.

Khi bạn điều hướng qua trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể cần thu thập thông tin cá nhân từ bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập từ các hoạt động của bạn trên bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của chúng tôi ngoại trừ các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, nhà bán lẻ và đối tác tiếp thị được ủy quyền của chúng tôi.

Khi chúng tôi sử dụng các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như nhà thầu hoặc công ty bên thứ ba) để thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc cung cấp thông tin của bạn cho các nhà bán lẻ hoặc đối tác tiếp thị của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng các nhà thầu và công ty bên thứ ba bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo cách nhất quán với Chính sách này.

Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ thông tin tiếp thị nào từ chúng tôi liên quan đến các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Bạn cũng có thể cho chúng tôi biết bạn muốn được liên hệ như thế nào liên quan đến thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Nếu bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin tiếp thị nào, Chúng tôi:

a. sẽ không liên hệ trực tiếp với bạn bằng các thông điệp tiếp thị liên quan đến các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi;

b. sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho người khác.

Để thông báo cho chúng tôi về phương thức liên lạc ưa thích của bạn hoặc để cho biết rằng bạn có hoặc không muốn nhận thông tin từ chúng tôi, các nhà bán lẻ hoặc các đối tác tiếp thị của chúng tôi liên quan đến thông tin bạn cung cấp trên trang web này, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp từ bất kỳ email quảng cáo hoặc tiếp thị nào của chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà khách đã sử dụng tại một trong các trang web của chúng tôi sẽ được bảo vệ giống như thông tin được cung cấp theo các cách truyền thống hơn để đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ an toàn và chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao các quy trình bảo mật của mình khi công nghệ mới có sẵn.

Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng e-mail của bạn sẽ được giữ kín. Chúng tôi sẽ không đọc hoặc tiết lộ cho các bên không liên kết với chúng tôi, các thông tin liên lạc bằng e-mail cá nhân được truyền bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi được yêu cầu để vận hành dịch vụ hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật. Chúng tôi sẽ trả lời những hành vi không đúng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để điều tra và giúp ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn đe dọa công ty hoặc vi phạm thỏa thuận khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu nhật ký và / hoặc cookie kết hợp với dữ liệu người dùng ẩn danh (và dữ liệu cá nhân nếu bạn cung cấp) để theo dõi chuyển động và hành vi của người dùng trong và trên toàn bộ trang web và sản phẩm này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giúp Chúng tôi, hoặc các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, nhà bán lẻ và đối tác tiếp thị được ủy quyền của chúng tôi, cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ có thể phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn và thực hiện phân tích trang web và / hoặc người dùng. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các dịch vụ hoặc nhà cung cấp phân tích của bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ hoặc phân tích cho Chúng tôi và cung cấp kết quả cho Chúng tôi theo các điều khoản của hợp đồng yêu cầu các dịch vụ hoặc nhà cung cấp phân tích của bên thứ ba tuân theo tất cả các luật và quy định. Chúng tôi sử dụng thông tin và kết quả phân tích để cải thiện trang web và sản phẩm của chúng tôi, trải nghiệm của người dùng,

Cách TVS sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân liên quan đến SmartTV

Liên quan đến các thiết bị được kết nối của chúng tôi, tùy thuộc vào tính khả dụng của Thiết bị, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ gửi thư và số điện thoại nhà riêng hoặc cơ quan, thông tin âm thanh liên quan đến dịch vụ Nhận dạng Nội dung Tự động (“ACR ”) Và dữ liệu cookie. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, phân tích dữ liệu lập trình và sử dụng ứng dụng; phân tích lập trình và sử dụng ứng dụng; lưu trữ hồ sơ nội bộ; cho hoạt động tiếp thị của chính chúng tôi và đối tác kinh doanh của chúng tôi; và để cung cấp hỗ trợ khách hàng.

Những thay đổi trong thực tiễn

Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật của nó và cố gắng hết sức để cập nhật kịp thời trang web này mỗi khi có sự thay đổi đối với chính sách này.

Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư bổ sung cho trẻ em sử dụng Internet

Chúng tôi nhận thấy rằng trẻ em, bao gồm cả thanh thiếu niên, có thể không đưa ra lựa chọn sáng suốt về thông tin cá nhân được yêu cầu trực tuyến. Do đó, chúng tôi không cố ý nhắm mục tiêu đến trẻ em hoặc thanh thiếu niên (dưới mười tám tuổi) để thu thập thông tin trực tuyến. Chúng tôi không gạ gẫm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em và thanh thiếu niên dưới mười tám tuổi và không cho phép bất kỳ ai khác làm như vậy.

Tuyên bố và bảo hành

Bảo đảm và Giới hạn của Trách nhiệm pháp lý Thông tin và tài liệu được cung cấp trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo hành nào. Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đưa thông tin chính xác và cập nhật lên trang web này; Tuy nhiên, nó không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về độ chính xác hoặc tính đầy đủ của nó. Việc sử dụng trang web này của bạn là rủi ro của riêng bạn. Chúng tôi, các nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý được ủy quyền, nhà cung cấp dịch vụ, nhà bán lẻ và đối tác tiếp thị và các bên khác liên quan đến việc tạo và cung cấp nội dung của trang web này, không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm các trang web do các đại lý, dịch vụ hoặc nhà cung cấp phân tích, nhà bán lẻ và đối tác tiếp thị được ủy quyền của chúng tôi sở hữu hoặc duy trì. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết. Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết này như một sự tiện lợi và việc bao gồm một liên kết không có nghĩa là chúng tôi xác nhận trang web được liên kết.

Bản quyền và nhãn hiệu

Các tài liệu được hiển thị trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả văn bản, âm thanh, video, hình ảnh, ảnh chụp, minh họa, tác phẩm nghệ thuật, tệp hoạt hình và các đồ họa khác, và tên, biểu trưng, ​​nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, là tài sản của TVS hoặc của nó công ty mẹ hoặc công ty liên kết hoặc người cấp phép của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác. Trang web này có thể được hiển thị, tải xuống và / hoặc chỉ được in ra cho mục đích sử dụng gia đình cá nhân, phi thương mại của bạn, miễn là bạn không xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc độc quyền nào khác. Bất kỳ việc sử dụng tài liệu nào khác trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TVS đều bị nghiêm cấm.

Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm và hình ảnh được giới thiệu trong trang web này càng chính xác càng tốt tại thời điểm xuất bản. Những cải tiến tiếp theo có thể hiển nhiên trong sản phẩm thực tế. Giá cả và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các mặt hàng phụ kiện hoặc đạo cụ được chọn hiển thị trong ảnh không phải là một phần của sản phẩm trừ khi được chỉ định. Xác nhận bảo hành khác nhau tùy theo sản phẩm và theo quốc gia.

Không có bảo đảm hoặc đại diện

Trang web này có thể chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang web hoàn toàn độc lập khác. Chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác, đầy đủ hoặc xác thực của thông tin có trong bất kỳ liên kết siêu văn bản nào. Sự tồn tại của một liên kết như vậy không thể được hiểu là sự chấp thuận trực tiếp hoặc gián tiếp, xác nhận hoặc tài trợ hoặc liên kết với trang web được liên kết trên một phần của TVS. Những người sử dụng trang web này để liên kết đến các trang web khác thừa nhận rằng họ tự chịu rủi ro. Khách truy cập vào trang này thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải xem xét bất kỳ trang nào được liên kết với trang này và không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào.

Chúng tôi có quyền sửa đổi thông tin trên trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Mặc dù chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng tất cả tài liệu trên trang web này là chính xác, nhưng tính chính xác không thể được đảm bảo và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc xác thực của bất kỳ thông tin nào có trên trang web này. Trang web này và tất cả thông tin và tài liệu có ở đây, được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo hành nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Không có đề nghị bán

Thông tin có trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không có cách nào cấu thành lời đề nghị mua hoặc bán sản phẩm của chúng tôi. Việc mua bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bán hoặc bán lẻ hiện hành. MSRP’s (Giá bán lẻ do nhà sản xuất đề xuất) được liệt kê trên trang web này không bao gồm thuế, tùy chọn và cước phí. Giá thực tế của nhà bán lẻ có thể thay đổi, bao gồm cả theo thời gian. Trang web này sẽ không được bạn sử dụng hoặc dựa vào để thay thế cho thông tin có sẵn cho bạn từ một nhà bán lẻ được ủy quyền.

Quyền riêng tư của California

Quyền đối tượng dữ liệu – Thái Lan

Phần này của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tư vấn cho Thái Lan và cách thực hiện các quyền đó bằng cách liên lạc với chúng tôi. Xin lưu ý, chúng tôi sẽ tìm cách xác minh danh tính của bạn khi chúng tôi nhận được yêu cầu về quyền cá nhân từ bạn để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn.

Vui lòng hướng bất kỳ yêu cầu quyền nào (như được mô tả thêm bên dưới) hoặc các câu hỏi bổ sung mà bạn có thể có liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này tới:

ATTN: Trung tâm bảo hành TV Toshiba

Điện thoại: 02-119-0890-92

Nếu bạn làm vậy, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin cá nhân và các thông tin khác như tên, email hoặc lịch sử giao dịch của bạn để xác minh danh tính của bạn. Bạn cũng có thể ủy quyền cho một đại lý thay mặt bạn thực hiện yêu cầu, người này sẽ cần cung cấp thông tin tương tự để xác minh.

Quyền xóa thông tin cá nhân

Thái Lan có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân. Chúng tôi không thể xóa một số hoặc tất cả thông tin cá nhân được yêu cầu khi luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu.

Quyền Truy cập: Quyền Yêu cầu Tiết lộ Thông lệ Thu thập và Chia sẻ Thông tin

Bạn có thể yêu cầu nhận thông tin chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Cụ thể, bạn có thể yêu cầu nhận các mẩu thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu nhận:

a. các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn,

b. các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ cho mục đích kinh doanh,

c. danh mục nguồn mà từ đó chúng tôi thu thập thông tin cá nhân,

d. mục đích của chúng tôi để thu thập thông tin cá nhân đó và

e. các loại bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Quyền Chọn Không Bán

Nếu bạn muốn từ chối bán thông tin của mình, vui lòng nhấp vào Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi.

Quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền CCPA

Chúng tôi không phân biệt đối xử chống lại bạn khi thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào, chẳng hạn như quyền truy cập và xóa được mô tả ở trên.

Không theo dõi

Chúng tôi xử lý thông tin của tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi theo Thông báo về quyền riêng tư này, bất kể cài đặt “Không theo dõi” của họ.

Dùng trang này với sự an toàn của chính bạn

Người dùng có thể gặp rủi ro khi truy cập vào trang web này. Bằng cách truy cập trang web này và / hoặc gửi các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản pháp lý được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên sử dụng trang web này. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý trước để bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện. TVS và các bên liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc phân phối trang web này không chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc bất kỳ loại thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc chi phí nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý và phí chuyên gia) có thể phát sinh do truy cập hoặc không thể truy cập trang web này. Điêu nay bao gôm,

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến tuyên bố bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

Điện thoại: 02-119-0890-92